Υπηρεσίες

1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • Η διενέργεια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως Εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή Οργανισμών Δημοσίου.
 • Ειδικοί έλεγχοι διαχείρισης
 • Έλεγχος και αποτίμηση επιχειρήσεων.

2. Λογιστικές Υπηρεσίες / Reporting:

 • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Σύνταξη των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική και Φορολογική Νομοθεσία.
 • Εφαρμογή των εταιρικών λογιστικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Σύνταξη & εφαρμογή Λογιστικού Σχεδίου, Αναλυτικής Λογιστικής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης.
 • Παραμετροποίηση συστημάτων ERP.
 • Λειτουργία μηχανογραφικών συστημάτων εμπορικής διαχείρισης και σύνδεσης τους με Γενική Λογιστική.
 • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών των επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Δημιουργία κατάλληλων report για Διοικητική πληροφόρηση.(Management Accounting)
 • Reporting μηνιαίο / ετήσιο για λόγους Consolidation.


3. Φορολογικές Υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 • Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων σε συνάρτηση με επενδυτικά προγράμματα.
 • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.

4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
 • Η παροχή συμβουλών για οργάνωση επιχειρήσεων, Διοικητική Λογιστική καθώς και για συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς - μετατροπές επιχειρήσεων, αποσχίσεις κλάδων, εκκαθαρίσεις, εξαγορές και αποτιμήσεις επιχειρήσεων.
 • Στελέχωση λογιστηρίου εταιρειών με εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού.
 • Άσκηση έργου εκκαθαριστού και συμβούλου σύνδικου πτώχευσης.

5. Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα:

 • Υπολογισμό μισθοδοτικών καταστάσεων σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.
 • Έκδοση όλων των μηνιαίων και ετήσιων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Υποβολή μέσω Internet των Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις στο Ι.Κ.Α.
 • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η Ελληνική Εργατική νομοθεσία για την πρόσληψη, απόλυση και οικειοθελή αποχώρηση μισθοδοτούμενου προσωπικού.
 • Σύνταξη οικονομικών μελετών για επιχορηγήσεις επενδύσεων.

6. Υπηρεσίες εξωτερικών διεκπεραιώσεων:

 • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

7. Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου – Οικονομικές Μελέτες:

 • Σύσταση και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής.
 • Σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων. Υποβολή στην Δ/νση Εμπορίου όλων των απαραίτητων νομοποιητικών εγγράφων των Ανωνύμων Εταιρειών.

Τομείς εξειδικευμένης δραστηριότητας

Η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες στης περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Πελάτες μας είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς :

1. Βιομηχανικές επιχειρήσεις
2. Εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρικό - λιανικό εμπόριο)
3. Εκδοτικές επιχειρήσεις
4. Κατασκευαστικές - Κτηματικές επιχειρήσεις
5. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
6. Επισιτιστικές Επιχειρήσεις
7. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
8. Τουριστικές επιχειρήσεις (Incoming – Outgoing)
9. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
10. Ιατρικά – θεραπευτικά κέντρα
11. Επαγγελματικές υπηρεσίες (Αρχιτέκτονες, Δικηγόροι, Ιατροί κ.λ.π.)
12. Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος